राज्य उत्पादन शुल्क, विभागीय भरारी पथक, पुणे यांनी तब्बल चोपन्न लाखांची गोवा राज्य निर्मिती दारू केली जप्त..

दौंड:- आलिम सय्यद,

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुक, नाताळ व ३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभमीवर मोठया प्रमाणावर मद्याचे सेवन केले जाते. त्याकरीता गोवा राज्य निर्मीत मद्याची अवैधरित्या मोठया प्रमाणात आवक केली जाते. त्या अनुषंगाने निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, विभागीय भरारी पथक, पुणे विभाग, पुणे या पथकाने मोहिम राबवून वाहनांच्या तपासणी दरम्यान दिनांक १५ डिसेंबर रोजी अहमदनगर जिल्हयातील, आरणगाव गावच्या हददीतील, दौंड-अहमदनगर रोडच्यास डाव्या बाजूस, हॉटेल सारंगसमोर आयशर कंपनीच्या सहा चाकी टेंम्पो क्र. एम पी १३ जी ए ८०६१ या वाहनाला थांबवून वाहन चालकाकडे वाहनामध्ये काय आहे याबाबत चौकशी केली असता, सदर वाहन चालकाने वाहनामध्ये ऑईलने भरलेले प्लास्टीकचे बॅरल असून ते गोवा येथून घेवून प्रितमपुर, इंदौर, मध्यप्रदेश या ठिकाणी घेवून जात असल्याचे सांगून त्याबाबतची बिल पावती दाखविली. परंतु मिळालेल्या माहितीनुसार सदर वाहनाची खातरजमा करण्याकरीता सदर वाहनामधील प्लास्टीकचे बॅरलची पाहणी केली असता काही बॅरल पाण्याने भरलेले व काही रिकामे मिळून आले. सदर बॅरलच्या मागे वाहनामध्ये गोवा राज्य निर्मीत व विक्रीस परवानगी असलेले रॉयल ब्लू माल्ट व्हिस्की या ब्रॅण्डच्या १८० मि. ली. क्षमतेच्या ३३६०० सिलबंद बाटल्या (७०० बॉक्स) मिळून आले. वाहन चालकाकडे मद्य वाहतूकीचे संदर्भातील कोणताही वाहतूक पास, परवाने अथवा कोणतीही कागदपत्रे मिळून आली नाहीत. तसेच सदरचा मद्य साठा विक्री करण्याचे उददेशाने वाहतूक करुन आणल्याचे वाहन चालकाच्या तपासातून स्पष्ट झाल्याने त्याच्या विरुद्ध महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ चे कलम ६५ अ, ई, ८१,८३,९० व १०३ अन्वये या कार्यालयाकडे गु.र.क्र. ४५८/२०२२ दि. १५/१२/२०२२ नुसार गुन्हा नोंद करुन सदर ठिकाणावरुन वरील वर्णनाचा विदेशी मद्याचा साठा, आयशर कंपनीचा सहा चाकी टेंम्पो तसेच प्लास्टीक बॅरल व टेम्पो चालकाचा एक मोबाईल फोन असा एकूण रु. ५४,०२,५००/- किंमतीचा मुददेमाल जागीच जप्त करण्यात आला. तसेच जप्त वाहनामध्ये मिळून आलेला इसम नामे रजत आसाराम पांडे वय (२३ वर्षे ) रा. घर नं. १४, वॉर्ड नं. १६ रोल गाव ता. सिराली जि. हरदा मध्यप्रदेश यास जागीच अटक करुन ताब्यात घेण्यात आले आहे.
सदरची कारवाई आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, डॉ. विजय सुर्यवंशी, संचालक. सुनिल चव्हाण, यांच्या आदेशान्वये व विभागीय उप आयुक्त. अनिल चासकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक दिगंबर शेवाळे, दुय्यम निरीक्षक सर्वश्री. एस. व्ही. बोधे, ए.सी. फडतरे, जवान स्टाफ सर्वश्री. प्रताप कदम, सतीश पोंधे, अनिल थोरात, अमर कांबळे, अहमद शेख, भरत नेमाडे, अमोल दळवी तसेच निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क अ विभाग, अहमदनगर या कार्यालयाचे दुय्यम निरीक्षक प्रदिप झुंजरुक व जवान, प्रविण सागर यांनी सहभाग घेत कारवाई केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!